ประวัติเปตองในประเทศไทย

กีฬาเปตองมีมาในประเทศไทยปี พ.ศ 2518 โดยเริ่มจาก นายจันทร์ โพยหาญ ซึ่งตอนแรกยังขาดอุปกรณ์การเล่นเปตอง จึงชักชวนนายดนัย ตรีทัศนาถาวร และนายชัยรัตน์ คำนวณ นักธุรกิจมีชื่อเสียง เป็นผู้ลงทุนสั่งลูกเปตองเข้ามาจำหน่ายและเผยแพร่ในประเทศไทยแต่เนื่องจากยังใหม่อยู่มากในเมืองไทย

คนรู้จักน้อย ทำให้ลูกเปตองจำหน่ายไม่ได้ นายดนัย จึงได้ทำการจ่ายแจกให้แก่ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งภาคเอกชนที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเชิญชวนให้หันมาเล่นกีฬาประเภทนี้

ต่อมานายจันทร์  ได้ชวนนายศรีภูมิ สุขเนตร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในเรื่องของกีฬาเปตองเป็นอย่างดี และอีกท่านยังไม่ได้กล่าวนาม ร่วมกันจัดตั้งสมาคมเปตองและโปรวังซาลแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมีนายศรีภูมิ สุขเนตร เป็นนายกสมาคมคนแรก แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดี เพราะยังขาดผู้สนับสนุน

จนเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินที่เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี นายจันทร์  ก็ได้นำอุปกรณ์กีฬาเปตองไปแนะนำวิธีการเล่นให้แก่พระองค์ทรงและทรงโปรดปรานมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมเปแห่งประเทศไทย ไว้ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ด้วย และยังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ”สหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกเป็น ”สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย” และได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสมาคม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์เปตองนานาชาติ เป็นประเทศลำดับที่17 ของโลก